top of page

מדיניות החנות

אמנת שירות

קבוצת רוטוס פריים , פועלים באופן אובייקטיבי ובלתי תלוי כאשר טובת לקוחותינו הינה לנגד עינינו,

אנו חורטים על דגלנו ערכים אשר מובילים את החברה ואת צוות העובדים ואנו מתחייבים לעמוד מאחורי ערכים אלה !

יושרה ואמינות - אנו מתחייבים לנהוג בהגינות , יושר וכבוד כלפי כלל לקוחות החברה וכן, לדאוג ולשמור על פרטיותם.

מקצועיות - אנו שומרים ומקפידים על סטנדרטים מקצועיים מהגבוהים ביותר בתעשייה , מעניקים שירות ותמיכה מקצועית ע"י אנשי                            מקצוע מהשורה הראשונה וזאת מתוך ניסיון אישי רב שנים המבוסס על ידע רב ורצון לרמה גבוה של שביעות רצון לקוחותינו.

שירות - אנו מחוייבים לכלל לקוחותינו על מתן שירות איכותי , זמין ומותאם תוך שקיפות מלאה ואחריות כלפי לקוחותינו , ספקינו ומוצרינו.

פרטיות ובטיחות

רוטוס פריים בע"מ מכירה בחשיבות השמירה על הפרטיותם של המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מפעילה ומנהלת (“האתר”).

שימושך באתר ו/או רישומך לשירותים באתר ו/או ביצוע רכישה על ידך באתר מהווים את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך כמפורט בתנאי מדיניות הפרטיות להלן.
 
רישום לשירותים
 
חלק מהשירותים הניתנים באתר לרבות ביצוע רכישות של מוצרים המוצעים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי אודותיך לרבות פרטים מזהים, פרטי התקשרות, פרטי כרטיס האשראי שברשותך וכו’.

אינך חייב על פי חוק למסור את המידע אולם ללא מסירת המידע לא תוכל לקבל שירותים אלו ו/או לבצע רכישות של מוצרים באתר.
 
מאגרי מידע
 
המידע אשר תמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר לרבות לצורך ביצוע הרכישות באתר וכל מידע אחר אשר תמסור בהמשך, כמתבקש מסוג השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותיך בקשר לשירותים אליהם נרשמת ו/או בקשר להזמנות שביצעת ו/או למוצרים  שרכשת ו/או לכל שימוש אחר שנעשה על ידך באתר ישמרו במאגרי המידע של החברה, ותעשה שימוש במידע בהתאם להוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו.  
 
השימוש במידע
 
רוטוס פריים בע"מ תהיה רשאית לעשות כל שימוש במידע, הנדרש לה לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך לרבות לצורך הטיפול בהזמנות לרכישת המוצרים. החברה תהיה רשאית להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים ו/או ההזמנות כאמור וכן לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים באתר. כמו כן תהיה רשאית החברה לעשות שימוש במידע על מנת לפנות ללקוחותיה בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידם באתר לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע לך כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר תסבור החברה כי יוכל להתאים ו/או לעניין אותך בהתאם לפילוח המידע המצוי אצלה אודותיך ו/או כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע אחר בהתאם לשיקול דעתה. רוטוס פריים תהיה רשאית לפנות אליך בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה וכן להעביר את המידע לצדדים שלישיים כלשהם על מנת שיוכלו לפנות אליך ולהציע לך שירותים ו/או מוצרים נוספים כאמור.
 
הינך רשאי בכל עת לפנות לקבוצת רוטוס פריים בע"מ ולבקש שלא לקבל הצעות לשירותים ו/או מוצרים נוספים או בעמצאות כפתור "הסר" בכל אחד מדרכי ההתקשרות הדיגיטליים.
  
משלוח חומר פרסומי
 
רוטוס פריים בע"מ תהיה רשאית לשלוח למשתמש כל מידע פרסומי ו/או שיווקי שלה ו/או של צדדים שלישיים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי תוך שימוש בכל אחד מאמצעי התקשורת האלקטרונית שמסר לה המשתמש בעת הרישום באתר או במועד מאוחר יותר, לרבות הודעות בדואר אלקטרוני.
 
הינך רשאי בכל עת לפנות לקבוצת רוטוס פריים בע"מ ולבקש שלא לקבל הצעות לשירותים ו/או מוצרים נוספים או בעמצאות כפתור "הסר" בכל אחד מדרכי ההתקשרות הדיגיטליים.

bottom of page